Teşkîlât-ı Mahsûsa Bayrağı

Teşkîlât-ı Mahsûsa Bayrağı
[wpfd_single_file id=”3811″ catid=”281″ name=”Teşkîlât-ı Mahsûsa Bayrağı”]

Teşkîlât-ı Mahsûsa’nın Gizemli Tarihi

Osmanlı Devleti’nde Enver Paşa tarafından kurulan Teşkilatı Mahsusa, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT)’in atası olarak görülüyor.

Teşkîlât-ı Mahsûsa Nedir?

Teşkilâtı Mahsusa, İttihat ve Terakkî Cemiyeti bünyesinde Enver Paşa’ya bağlı olarak kurulan gizli bir teşkilattır. Teşkilatın, Türkçü ve İslâmcı siyasî görüşler doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışında, karşı-istihbarat, propaganda ve örgütlenme eylemlerinde bulunduğu bilinmektedir. Çeşitli ifadelere göre 1911’den itibaren etkin olmuş, 5 Ağustos 1914’te Harbiye Nezareti’ne bağlı resmî bir örgüte dönüştürülmüştür. 8 Ekim 1918’de İttihat ve Terakkî hükûmetinin iktidardan ayrılması ile birlikte Teşkilâtı Mahsusa da resmen tasfiye edilmiştir.

Teşkîlât-ı Mahsûsa’yı Kim Kurdu?

“Teşkilat-ı Mahsusa’yı birçok kaynakta Enver Paşa’nın kurduğu yazılmıştır.
Mesai arkadaşı Binbaşı Süleyman Askeri‘nin yönettiği ve İttihat Terakki Genel Merkezi’nin Batı Trakya ile ilgili kararlarını uygulamakla görevli bir örgütün büyüyüp gelişmesiyle oluşmuştur.

Teşkîlât-ı Mahsûsa Kuruluş Amacı

Mahsusa’nın kuruluş amacı, Enver Paşa’nın hatıralarındaki ideallerinden farklı değildir.
-Bütün Müslüman alemini bir bayrak altında toplamak,
-Türk Dünyası’nı da siyasi birliğe kavuşturmak.

Teşkîlât-ı Mahsûsa Üyeleri
Teşkîlât-ı Mahsûsa emrinde çalışan ve yakın tarihimizde önemli işler yapan subayların ismi teşkilatı mahsusa üyeleri olarak yazılmıştır.

 1. Yakup Cemil

  Yüzbaşı

 2. Emir Ali Paşa

  Emir Abdulkadir el-cezayir’in oğlu, Meclis-i Mebusan İkinci başkanı

 3. Abdulkadir Gannavi

  Osmanlı Meclis-i Mebusan üyesi

 4. Dr.Abdurrahman Bey

  Osmanlı devlet adamı

 5. Yüzbaşı Ali

  Osmanlı askeri

 6. Ali Çetinkaya

  Müstakbel İstiklal Mahkemesi Başkanı ve Cumhuriyet Dönemi Nafia Nazırı Miralay

 7. Ali Fethi Okyar

  Başbakan Binbaşı

 8. Ali Rıza

  İşkodralı

 9. İskeçeli Arif

  Teğmen

 10. Atıf Kamçıl

  Teğmen

 11. Mısırlı Aziz Ali

  Binbaşı

 12. Besim Ağa

  Padişahın saray görevlilerinden

 13. Gazzeli Cemal Bey

  Osmanlı devlet adamı

 14. Cevat Abbas

  Mustafa Kemal Paşa’nın yaverlerinden

 15. Hacı Emin

  Yüzbaşı

 16. Enver Paşa

  Harbiye Nazırı

 17. Nuri Kıllıgil

  Enver Paşa’nın kardeşi

 18. Yarbay Nazım

  Enver Paşa’nın kayın biraderi

 19. Halil Kut

  Enver Paşa’nın amcası Kurmay Binbaşı

 20. İzmitli Mümtaz

  Enver Paşa’nın yaveri

 21. Ferhat Bey

  Trablus Mebusu

 22. Sapancalı Hakkı

  Osmanlı devlet adamı

 23. Fuat Bulca

  Türk Hava Kurumu başkanı Binbaşı

 24. Teğmen İslam

  Deli Fuat Paşa’nın oğlu

 25. Şehit Reşit

  Deli Fuat Paşa’nın oğlu

 26. İsmail Hakkı

  Topçu Yüzbaşı

 27. Jandarma Yüzbaşı Kadri

  Osmanlı askeri

 28. Kuşçubaşı Eşref

  Türk istihbaratçı

 29. Miralay Neşet

  Osmanlı askeri

 30. Ömer Naci

  Ünlü Hatip

 31. Dr.Refik Saydam

  Sağlık Bakanı

 32. Şeyh Salih eş-Şerif et-Tunusi

  Osmanlı Tunus ve Cezâyir Cem’iyet-i İstiklâliyyesi’nin Mümessili

 33. Süleyman el-Baruni

  Osmanlı Trablusgarp Valisi

 34. Bingazili Yusuf Şetvan

  Askeri Temyiz Mahkemesi Başkanı

 35. Halepli Ethem Paşa

  Osmanlı askeri

 36. Şeyh Abdulaziz Çaviş

  Osmanlı Mısırlı büyük ehlisünnet âlimi

 37. Yarbay Çorumlu Aziz

  Osmanlı askeri

 38. Dr.Bahaeddin Şakir

  Teşkîlât-ı Mahsûsa Siyasi Büro Müdürü

 39. Mithat Şükrü Bleda

  Teşkîlât-ı Mahsûsa Siyasi Büro Müdürü

 40. Esat Şukayr

  Dördüncü ordu müftüsü

 41. Ohrili Eyüp Sabri

  Osmanlı askeri ve siyasetçi

 42. Fuat Balkan

  Ünlü komitacı

 43. Eyüplü Hüsamettin Ertürk

  Süvari binbaşı

 44. Hüsrev Sami Kızıldoğan

  Manastırlı

 45. Topçu Yüzbaşı İhsan

  Osmanlı askeri ve siyasetçi

 46. Kuşçubaşı Selim Sami

  Türkistan’daki Teşkîlât-ı Mahsûsa harekatının idarecilerinden

 47. Trabzonlu Rıza

  Kolağası

 48. İsmail Canpolat

  Balkan Savaşı’nda Teşkîlât-ı Mahsûsa üyelerinden

 49. Edremitli Necati Bey

  TBMM üyesi

 50. Ali Rıza

  Yüzbaşı Kırklarelili

 51. Üsküdarlı Muhtar

  Yüzbaşı

 52. Dağıstanlı Nuri

  İstiklal Savaşı paşalarından

 53. Tevfik

  Çerkez Ethem’in kardeşi

 54. Eğinli Hasan Rıza

  Osmanlı askeri ve siyasetçi

 55. Talip Bey

  Meclis-i Mebusan Bursa Mebusu

 56. Giritli Ruşeni

  TBMM üyesi Yüzbaşı

 57. Hoca Abbas

  Fas’ta Ticani Hücresi Reisi

 58. Şerif Burgiba

  Tunus Devlet Başkanı Habib Burgiba’nın babası

 59. İbnü’r-Reşit

  Arabistan’ın ünlü şeyhlerinden

 60. Mehmet Akif Ersoy

  İstiklal Marşı Şairi

 61. Mustafa Kemal Paşa

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mareşal